Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

İL ÖZEL İDARESİ SDS DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İLK KEZ SDS İMZANACAK ÖZEL İDARELERDE İŞLEMLERİN SÜRECİ

1-Sözleşme yapmak istediğiniz belediyede yetkili sendika olmak.

2-Sözleşme imzalanması konusunda Vali ve Özel idare sekreterleri ve İl Genel Meclis başkanı ve diğer ilgililerin ikna edilmesi.

3-Yetkili sendika temsilcisinin Valilik makamına dilekçe ile müracaat etmesi.

5-Valinin dilekçeyi meclisten sözleşme için yetki almak amacı ile Belediye meclisine havale etmesi.

6-Meclisin sözleşme için Valiye yetki vermesi.

7-Sözleşme metninin Sosyal Denge Tazminatı miktarının Toplu Sözleşmede belirlenen rakamları (En yüksek Devlet Memuru maaşının %100’unu ) aşmamak üzere belirlenmesi.Sözleşme mutabakat metninin Yetkili Sendika ile Vali veya yetkilendireceği Özel İdare Genel Sekreteri arasında imzalanması.

…………. VALİLİK MAKAMI’NA

12.09.2010 tarihli halkoylamasının 23.09.2010 tarih 27708 sayılı Resmi gazetede yayınlanan sonuçlarına göre Anayasa değişiklik paketi kabul edilmiştir. Anılan paket kamu görevlilerine de 53. maddesi doğrultusunda toplu sözleşme hakkı sunmaktadır. Yapılan bu Anayasa değişikliği doğrultusunda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Kanununda da değişikliğe gidilmiştir. 6289 Sayılı Kanun 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 6289 Sayılı Kanun ile 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme kanunda yerel yönetimlerde “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” yapılması imkanı tanınmıştır.

Anılan Kanunun 32. maddesinde; “…sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde…” denilmektedir.

SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ, ülkemizin birçok İl Özel İdaresinde olduğu gibi …… …………………… Meclis’den Valilik için yetki ve SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ yapılması için karar alınarak yapılmalıdır.

İşyerinde yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN ile çalışma hayatını düzenleyen Anayasa hükümleri, Uluslararası sözleşmeler, devletin temel niteliklerinden olan ve Anayasal koruma altına alınan “Sosyal Hukuk Devleti” ilkesi, 4688 sayılı Yasanın ilgili hükümleri ile 5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu çerçevesinde sözleşmenin tarafı olan çalışanların ekonomik durumunu işverenin mali gücünün elverdiği ölçüde; insanca yaşamı sağlamak, bilgi ve becerisini geliştirme, aynı işi yapan kişiler arasındaki ücret dengesini sağlamak, emeğin karşılığını almak, adaletli ücret dağılımını sağlamak, çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, geleceğe güvenle bakmasını temin etmek, böylelikle ekonomik ve sosyal barışı sağlamak ve çalışma performansını artırarak demokratik ve katılımcı çalışma düzenini amaçlayan, maaş adaletsizliğini kısmen de olsa gideren SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMELERİ yapılmaktadır.

İl Genel Meclisi’nce İl Özel İdaresinde görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası (Bem-Bir-Sen) ile görüşme yapmasına ve sosyal denge tazminatı sözleşme metni imzalaması için Vali’ye İl Genel Meclisi tarafından Anayasa, 4688 sayılı Yasa, Uluslararası sözleşmelerin ilgili maddeleri mucibince yetki verilmesini arz ederim.

ZİMMETLERE İLİŞKİN AF KANUNU İLE İLGİLİ DİLEKÇE

ZİMMETLERE İLİŞKİN AF KANUNU İLE İLGİLİ DİLEKÇE

Zimmetlere İlişkin Af Kanunu İle İlgili Denetim Kurumlarına Verilmek Üzere Dilekçe Örneği Hazırlanmıştır

11 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 6289 Sayılı Kanun’un

30.maddesi ile 4688 sayılı Kanuna Geçici14. madde eklenmiştir.Verilen ek ödemelere ilişkin çıkarılan kişi borcu ve kamu zararlarına af getirmiştir. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı tarafından halen sürdürülmekte olan denetimlere ve yargılamalara sunulmak üzere aşağıdaki dilekçe örneği hazırlanmıştır.

Aşağıdaki dilekçe örneği, “denetim şekli”, “denetim makamı” gözetilerek değiştirilmek sureti ile İçişleri Bakanlığına veya Sayıştay’ın ilgili dairesine gönderilmelidir.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞINA / İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA

Belediyemizin çalışanlarına yapmış olduğu sosyal yardım, sosyal denge sözleşmesi çerçevesinde yapılan ek ödemelere ilişkin yapılan denetimlerde kişi borcu çıkarılmıştır. Ancak son olarak 11 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6289 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 4688 sayılı kanuna geçici 14. madde eklenmiş olup , bu kanuna göre kamu görevlilerine yapılan ek ödemelere ilişkin takibat yapılamayacaktır. Şöyle ki anılan kanun metninde;

“Konusu suç teşkil etmemek ve kesinleşmiş bir yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla, 15/3/2012 tarihine kadar, memur temsilcileri ile toplu iş sözleşmesi akdederek veya başka bir tasarrufta bulunarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi kapsamındaki idarelerde çalışan kamu personeline her ne ad altında olursa olsun ek ödemede bulunmaları nedeniyle kamu görevlileri hakkında idari veya mali takibat ve yargılama yapılamaz, başlatılanlar işlemden kaldırılır.”denilmektedir. Ayrıca kanun metninden ayrı değerlendirilmesi hukuken mümkün olmayan gerekçe kısmında da;

Buna göre kurumumuzun ………… yılı hesapları ile ilgili olarak yapılan takibatın 6289 sayılı Kanunun hükmü gereğince kişi borcu / kamu zararı çıkarılmadan sonlandırılmasını saygıyla talep ederiz.

Ad Soyad

İmza

ÖRNEK BELEDİYE SDS DİLEKÇESİ

İLK KEZ SDS İMZANACAK BELEDİYELERDE İŞLEMLERİN SÜRECİ

1-Sözleşme yapmak istediğiniz belediyede yetkili sendika olmak.

2-Sözleşme imzalanması konusunda Belediye Başkanı veya ilgililerin ikna edilmesi.

3-Yetkili sendika temsilcisinin Başkanlık Makamına yazı işleri kanalı ile dilekçe ile müracaat etmesi.

5-Başkanın dilekçeyi meclisten sözleşme için yetki almak amacı ile Belediye meclisine havale etmesi.

6-Meclisin sözleşme için Belediye Başkanına yetki vermesi.

7-Sözleşme metninin Sosyal Denge Tazminatı miktarının Toplu Sözleşmede belirlenen rakamları (En yüksek Devlet Memuru maaşının %100’unu ) aşmamak üzere belirlenmesi.

Sözleşme mutabakat metninin Yetkili Sendika ile Belediye Başkanı arasında imzalanması.

………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKAMINA

12.09.2010 tarihli halkoylamasının 23.09.2010 tarih 27708 sayılı Resmi gazetede yayınlanan sonuçlarına göre Anayasa değişiklik paketi kabul edilmiştir. Anılan paket kamu görevlilerine de 53. maddesi doğrultusunda toplu sözleşme hakkı sunmaktadır. Yapılan bu Anayasa değişikliği doğrultusunda 4688 sayılı Kamu Görevlileri Kanununda da değişikliğe gidilmiştir. 6289 Sayılı Kanun 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme kanunda yerel yönetimlerde “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” yapılması imkanı tanınmıştır.

Anılan Kanunun 32. maddesinde; “…sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde…” denilmektedir.

İşyerinde yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN ile çalışma hayatını düzenleyen Anayasa hükümleri, Uluslararası sözleşmeler, devletin temel niteliklerinden olan ve Anayasal koruma altına alınan “Sosyal Hukuk Devleti” ilkesi, 4688 sayılı Yasanın ilgili hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde sözleşmenin tarafı olan çalışanların ekonomik durumunu işverenin mali gücünün elverdiği ölçüde; insanca yaşamı sağlamak, bilgi ve becerisini geliştirme, aynı işi yapan kişiler arasındaki ücret dengesini sağlamak, emeğin karşılığını almak, adaletli ücret dağılımını sağlamak, çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, geleceğe güvenle bakmasını temin etmek, böylelikle ekonomik ve sosyal barışı sağlamak ve çalışma performansını artırarak demokratik ve katılımcı çalışma düzenini amaçlayan, maaş adaletsizliğini kısmen de olsa gideren SOSYAL SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ, ülkemizin birçok belediyesinde olduğu gibi…… …………………… Belediye Meclisi’nden Başkanlık için yetki ve sözleşme yapılması için karar alınarak yapılmalıdır.

Belediye Meclisi’nce Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası (Bem-Bir-Sen) ile görüşme yapmasına ve sözleşme metni imzalaması için Belediye Başkanına Belediye Meclisi’nce Anayasa, Uluslararası sözleşmeler ve 4688 sayılı kanunun ilgili maddeleri mucibince yetki verilmesini arz ederim.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.