Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEK SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ

Örnek Sözleşme

…………..…..İL ÖZEL İDARESİ İLE BEM-BİR-SEN ARASINDA AKDEDİLEN SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİDİR

MADDE 1-SÖZLEŞMENİN AMACI

Anayasamızın 23.09.2010 tarihinde değişen 53. maddesi doğrultusunda kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı tanınmıştır. Ülkemizin de imzalamış olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) sözleşmeleri Anayasamızın 90.maddesi kapsamında mevzuatımızda bağlayıcı hükümler oluşturmaktadır. Bu çerçevede 4688 Sayılı Kamu Görevlileri ve Sendikaları kanunda değişiklik yapan 6289 Sayılı kanun 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede yapılacak sözleşme ile sözleşmenin tarafı olan çalışanların ekonomik durumunu işverenin mali gücünün elverdiği ölçüde; insanca yaşamı sağlamak, bilgi ve becerisini geliştirmek, aynı işi yapan kişiler arasındaki ücret dengesini sağlamak, emeğin karşılığını almak, adaletli ücret dağılımını sağlamak, çalışanların sosyal ve kültürel düzeylerini yükseltmek, geleceğe güvenle bakmasını temin etmek böylelikle ekonomik ve sosyal barışı sağlamak ve çalışma performansını artırarak demokratik ve katılımcı çalışma düzenini oluşturmak amaç edinilir.

MADDE 2-TARAFLAR

İşveren olarak ………kamu görevlilerini temsilen (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) BEM-BİR-SEN sözleşme taraflarıdır.

MADDE 3-TANITIMLAR

İş bu sözleşmede:

a) …….. İl Özel İdaresi ; İŞVEREN

b) İşyerinin tamamını işveren adına sevk ve idareye yetkili kişi: İŞVEREN TEMSİLCİSİ

c) BEM-BİR-SEN (Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) SENDİKA

d) BEM-BİR-SEN’e bağlı ilgili şube başkanlığı; ŞUBE

e) ………………İl Özel idaresinde çalışan BEM-BİR-SEN üyeleri; KAMU GÖREVLİSİ

f) BEM-BİR-SEN’e üye olmayan kamu görevlileri; SENDİKASIZ KAMU GÖREVLİSİ olarak tanımlanmış ve kabul edilmiştir.

MADDE 4-SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE YARARLANMA KOŞULLARI

A.KAPSAMI

a) Bu sözleşme, yer olarak işverene bağlı tüm işyerleri ile bu işyerinin bağlantı ve eklerini kapsar.

b) Bu sözleşme, kişi olarak işyerlerinde çalışan ve sözleşme süresince işe alınan BEM-BİR-SEN üyesi çalışanlarını kapsar.

c) Bu sosyal denge sözleşmesinden BEM-BİR-SEN üyeleri faydalanır. Sosyal Denge Sözleşmesi aidatı Maaş unsurlarının tamamı ve Sosyal Denge tazminatı ödemesinin toplamı için hesaplamaya esas damga vergisi matrahının % 1’i kadardır. Bu orana göre hesaplanacak sözleşme aidatı İdare tarafından sosyal denge tazminatından tevkif edilecektir.

B.YARARLANMA KOŞULLARI

23 Ağustos 2015 Tarih ve 29454 Sayılı Resmi gazete ile yürürlüğe girmiş bulunan 2016-2017 yılına ait toplu sözleşmenin Dördüncü Bölümünün Yerel Yönetim hizmet Koluna ilişkin Toplu Sözleşme başlığı altındaki 1nci Maddesinin 2nci fıkrası hükmüne istinaden;

Sosyal denge sözleşmesi imzalandığı tarihte BEM-BİR-SEN’e üye olmayanlar, sonradan işe girip de üye olmayanlar veya üyelikten çıkarılanlar bu sosyal denge sözleşmesinden; BEM-BİR-SEN üyelerinin ödediği toplam aidat miktarının(%2), iki katı oranında sözleşme aidatı kesintisi yapılmak suretiyle yararlandırılacaklardır.

MADDE 5-UYGULAMA ESASLARI

A.SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİNİN BÜTÜNLÜĞÜ

Bu sosyal denge sözleşmesi gerek maddenin açık anlamları ve gerekse değindiği bütün hususlarda geçerlidir. Bölüm ve madde başlıkları maddelerin anlamlarını tamamlar.

B. YORUM

Bu sosyal denge sözleşmesi amacı dışında yorumlanamaz. Taraflar yoruma gerek gördükleri maddeleri aralarında görüşerek ortak çözüm yolu bulmaya çalışırlar.

C. SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Bu sosyal denge sözleşmesinin yürütülmesini işveren ve sendika birlikte sağlar. Sendikaya bağlı şubeler, faaliyet alanları dahilinde işyerlerinde işyeri temsilcileri ile her türlü konuyu ve uygulamaları izlemeye, işveren yada işveren temsilcileri ile görüşmeye yetkilidir.

D. UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ

Taraflar uyuşmazlıkları aralarında görüşerek çözmeye çaba gösterirler. Karşı tarafın bu amaçla yapılacak toplantıya katılması zorunludur. Çağrıda bulunan taraf görüşülmesini istediği konuları ve toplantı tarihini en az 5 (beş) gün önceden karşı tarafa bildirir. Taraflar arasında uyuşma sağlanamazsa Belediye Başkanlığı ve Sendika uyuşmazlık konularını görüşmek üzere 10 (on) gün içerisinde bir araya gelir. Kanuni düzenleme ile konulan esaslar aynen geçerlidir.

MADDE 6-İŞVERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) İşveren sosyal denge sözleşmesine aykırı olmamak üzere işin tanzimi, işlerin sevk ve idaresiyle ilgili kararlar almaya yetkilidir.

b) İşveren;

1) İşverende iş güvenliği ve çalışanların sağlığı açısından gereken her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

2) Çalışanların tüm haklarını zamanında ve imkânlar nispetinde yerine getirmekle yükümlüdür.

3) Sendikal çalışmalar konusunda sendikaya ve sendikayı temsil yetkisine sahip çalışanlara her türlü kolaylığı sağlar.

4) İşveren temsilcileri kendi iş birimlerine bildirilen iş güvenliği ve çalışanları ilgilendiren bildirge, servis notu ve talimatları çalışanlara tebliğ eder.

5) Çalışanların görevlerini yaparken üçüncü kişilere zarar vermemeleri esastır. Böyle bir zarar meydana geldiği takdirde verilen zararın çalışanın haksız fiilinden kaynaklanmaması halinde üçüncü kişilerin açtığı davalarda işveren de taraftır. İşbu zararın tamamı işverence ödenir.

MADDE 7-SENDİKA İLE ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Sendika, üyelerinin sosyal denge tazminatı sözleşmesine ve diğer hukuki mevzuata uymayan davranışlarını benimsemez.

b) Sendika, bütün yönetici ve temsilcileri ile disiplinsizlik ve düzensizlikleri önlemek için her türlü çabayı gösterir.

c) Sendika, çalışma barışını korur ve çıkacak anlaşmazlıkları görüşmeler yoluyla çözer.

d) İşveren, işyerlerinde çalışanların kolayca görebilecekleri elverişli bir yerde sendikanın ilanla ilgili bildirimlerinin asılmasına özgü ilan panoları bulundurur. İlan panosunda sendika ve sendika şubelerince ilan edilecek yazı, afiş ve benzerlerinden sendika sorumludur.

e) İşveren tarafından işyerinde sendikanın ya da şubenin talebi halinde imkan dâhilinde sağlık koşullarına uygun ve içerisinde masa, sandalye, dosya dolabı, şehir içi ve dâhili hatlı telefonu bulunan bir temsilci odası tahsis eder.

MADDE 8-BAŞVURULARIN CEVAPLANMASI

Sendika, şube ve işyeri temsilcilerinin herhangi bir konuda işveren veya işveren temsilcilerini yazılı olarak başvurmaları halinde, işveren veya temsilcisi, bu yazılı başvuruya en geç beş gün içerisinde cevap vermekle yükümlüdür. Başvuruya verilen cevabın doyurucu olmaması durumunda çalışanın işyeri kuruluna başvuru hakkı vardır.

MADDE 9- SOSYAL ÇALIŞMALARDA YARDIMCI OLMAK

İşveren, sendika ve ilgili şubenin temsilcileri, çalışanları için girişecek sosyal çalışmalarda ve sosyal konulardaki ihtiyaçları için (eğitim, seminer, konferans ve eğitsel toplantılar) salon, araç ve gereçlerden önceden izin alınarak yararlandırılabilir. Bu çalışmalar mümkün olduğu kadar işyerinin çalışma düzenini aksatmayacak şekilde mesai saatinde yapılır.

MADDE 10- ÇALIŞANLARLA İLGİLİ GENELGE VE YAYINLAR

İşveren, bu sosyal denge sözleşmesi ve diğer yasal uygulamalarla ilgili yayın (tüm bildirim, genelge ve bültenlerle çalışanların yararlanabileceği benzeri yayınlardan) yeteri kadar bir sayı, sendika ve ilgili şubeye gönderir.

MADDE 11- SÖZLEŞME TAZMİNATI AİDATLARI

a) İşveren, Bem-Bir-Sen üyelerinden üyelik aidatı kadar sözleşme aidatı keserek sendikasız çalışanlardan kesilen sözleşme aidatı ile birlikte; kesinti tarihini izleyen 5 (beş) işgünü zarfında sendikanın bildirdiği banka hesap numarasına aktarılmasını temin eder.

b) İşverence, sendika aidatının ödenmesi için tahakkuk esastır. Ödemenin geciktirilmesi halinde temettü faizi işletilir.

MADDE 12- YÖNETİCİ VE TEMSİLCİLERİN İŞYERİ SENDİKAL ÇALIŞMALARI

a) Sendika ve ilgili şube yöneticileri, temsilcileri ve sendika yetkilileri sosyal denge sözleşmesinde düzenlenen amaçlar çerçevesinde sendikal çalışmalarda bulunur.

b) Gerektiğinde işverenle olan ilişkilerin koordineli yürütülmesi amacı ile işveren temsilcileri ile işyerinde görüşülebilir.

c) Sendikanın ya da ilgili şubenin yönetiminde yer alan yöneticilerle temsilciler sosyal denge tazminatı sözleşmesinin uygulanması ile işveren ilişkilerinin gerekli kıldığı işlerle, konuların zamanında çözümü için amirinden izin almak şartı ile belirli ve uygun sürelerle işyerinden ayrılabilirler.

MADDE 13- SENDİKA VE ŞUBELERİNİN ÇALIŞANLAR ADINA YETKİSİ

İşveren, sendika ve şubelerini, tüm üyeleri adına sosyal denge sözleşmesini yasalarda ve kişisel hizmet akitlerinde doğan tüm haklarının takibinde yetkili olarak tanır.

MADDE 14- SOSYAL DENGE TAZMİNATI

Sosyal denge tazminatı genel olarak işveren tarafından her ayın maaş günü ödenen net miktardır.

a) Kamu Görevlilerine 4688 Sayılı Kanun kapsamında verilebilecek aylık net Sosyal Denge Tazminatı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

1. BİRİNCİ YIL İÇİN:

Kamu görevlilerine maaşların ilave olarak .(…………….. )TL. (veya en yüksek devlet Memuru Maaşının % oranında ) net verilir.

2. İKNCİ YIL İÇİN :

Kamu görevlilerine maaşların ilave olarak .(…………….. )TL. (veya en yüksek devlet Memuru Maaşının % oranında ) net verilir.

MADDE 15- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

a) İşveren, tüm çalışanlara mesleki becerilerinin artırılması ve mesleki bakımdan gelişmelerini sağlayacak eğitimleri yaptırır. Çalışanın bilgi ve becerisini artırmak suretiyle iş veriminin yükseltilmesi amaçlanır. Sendika, işveren ve odalar, mesleki teşekküller, dernekler ve benzeri kurum ve kuruluşlar tarafından müştereken düzenlenen kurs, seminer ve konferanslar için işveren kendi salon araç ve gereçlerini başkanın iznine bağlı olarak ücretsiz tahsis eder.

b) Teknik elemanlarının ve zabıta memurlarının sendikanın bilgisi dahilinde mesleki konularda bilgi ve becerilerinin artırılması amacı ile değişik ekiplerle rotasyonu sağlanır.

MADDE 16- HAFTA SONU VE TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMASI

Zaruri hallerde tüm memurlar hafta sonu ve tatil günlerinde ve bitirilmesi gereken iş olması halinde mesai sonrası işverenin çağrısı üzerine göreve gelmek zorundadır.

MADDE 17- İŞYERİ KURULUNUN OLUŞUMU VE TOPLANMA ŞEKLİ

İşyerinde sosyal denge tazminatı sözleşmesinden doğan sorunları ve kişisel problemleri çözmek amacıyla üç işveren temsilcisi ile üç sendika temsilcisinden oluşan altı kişilik bir kurul oluşturulur. Bu kurula belediye başkanı veya vekili başkanlık eder. Eşitlik halinde başkan veya vekilinin oyu iki oy sayılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. İşyeri kurulu ayda bir olağan, gerektiğinde taraflardan birinin çağrısı ile beş iş günü içerisinde olağanüstü toplanır. Taraflardan birinin toplantıya katılmaması halinde izleyen günde toplantı yinelenir. Yine toplantı yapılmaz ise gündem maddeleri yada istem doğrultusunda uyuşmazlık doğmuş olur. Bu durumlarda taraflardan birinin müracaatı ile sendika genel merkez yönetimi ve sendika şube yönetimi uyuşmazlıklarla ilgili en geç on gün içerisinde belediye başkanlığı ile görüşerek çözüm yolu bulur.

MADDE 18- İŞYERİ KURULUNUN GÖREVLERİ

a) Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözmek.

b) İşyerinde sendika temsilcisi ve işveren vekilinin çözemediği konuları karara bağlamak.

c) Disiplin cezası alan çalışana uygulanacak sosyal denge yardımı kesintisinin oran ve süresini belirlemek.

d) Doğal afete maruz kalan çalışanın zararının tazmin miktarını belirlemek.

MADDE 19- YILLIK MAZERET İZNİ

Yıllık izni bulunmayan (kullanmış olan) mazeret izni olarak yılda 10 gün olmak üzere işveren çalışana mazeret izni kullandırır. (o yıl içinde)

MADDE 20- HASAR VE ZARARLARIN TAZMİNİ

a) Çalışanın ödeme sorumluluğu: Kamu Görevlileri, işvereni iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemleri aldığı işyerlerinde kamu görevlisinin kusuruna binaen meydana getirdiği zararları, kusuru oranında işverene ödemekle yükümlüdür. Meydana gelen hasarın veya kusurun tespiti amacıyla bir zarar taktir komisyonu kurulur. Komisyonun kararı olmadan çalışanlardan herhangi bir zarar tazminine gidilemez. Çalışanın kusuru tespit edildiği takdirde, kusuru oranında ödemekle yükümlü olduğu meblağ aylığının ¼ ünü geçmeyecek şekilde kesilir.

b) Zarar takdir komisyonu: İşyeri kurulu bu hususta zarar takdir komisyonu olarak görev yapar.

MADDE 21- SOSYAL DENGE TAZMİNATINDAN YARARLANAMAMA ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memuru Kanunu 125. maddesine göre uygulama yapılır. Cezanın mahkemece haklı bulunması halinde;

a) Maaş kesim cezası alması halinde 1ay,

b) Kademe ilerleme cezası alması halinde, 1ay

c) Geçici olarak görevden uzaklaştırılanlar ile (Doğum izini alanlar hariç )ücretsiz izin alanlar, görevden uzak kaldıkları süre içerisinde bu yardımdan yararlandırılamazlar.

MADDE 22- MUAYENE İÇİN HASTANEYE GİDENLERE VASITA TEMİNİ

İşveren kamu görevlilerinin acil hastalıkları durumunda çalıştıkları işyeri ile sevk edildikleri hastane arasında hastaların hastaneye gidebilmesi için imkanlar dâhilinde vasıta temin eder.

MADDE 23- DOĞAL AFET YARDIMI

Çalışanın sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere maruz kalması halinde uğradığı zarar için işyeri kurulunun belirleyeceği oranda katkı sağlar.

MADDE 24- YÜRÜRLÜK VE SÜRE

Bu Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi…/…/…… tarihinde başlar, …./…./…… tarihinde sona erer. Yeni bir sosyal denge sözleşmesi imzalanana kadar süresi sona eren bu sosyal denge sözleşmesindeki tüm maddeler kazanılmış hak olarak devam eder. Bu sözleşmenin bitim tarihinden bir ay önce sosyal denge sözleşmesi görüşmelerine başlanır.

MADDE 27- KABULÜ

İş bu sözleşme …../…../……. tarih ve ……. sayılı meclis kararına istinaden taraflar arasındaki görüşmeler sonucu karşılıklı anlaşmaya varılan maddeler esas alınarak ……… madde üzerinden düzenlenip kabul edilerek …../…./…… tarihinde imzalanmıştır.

………………………………..…………………………….

……………..Vali BEM-BİR-SEN Genel Başkanı

………………………….

Genel Sekreter

……………………………………… ….İl/Şube Başkanı

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.